AVALEHT
ARENGUKAVA
PÕHIMÄÄRUS
HOOLEKOGU
PERSONAL

LAPSEVANEMALE

RÜHMAD
ÕPPETÖÖ
UUDISED
KONTAKT
KASULIKKE VEEBIVIITEID
TÖÖPAKKUMISED
AASTAKALENDER
Raasiku valla lasteaedu puudutavad õigusaktid:

* Lasteaedadesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning ülevallalise lasteaia järjekorra pidamise kord
*
Koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu suuruse ja maksmise tingimuste kehtestamine
*
Raasiku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord
*
Raasiku valla lasteasutuste toiduraha kompensatsiooni määramise ja maksmise kord

     

Lasteaia kodukord

1. Aruküla Lasteaed Rukkilill  juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest,  lasteaia põhimäärusest, kohaliku omavalitsuse korraldusseadustest jt. koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

2. Aruküla Lasteaed  Rukkilill õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab riiklikule õppekavale.

3. Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 - 19.00.
Uusaastale, EV aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval on lasteaed avatud kuni kell 16.00.

4. Lisaks rühma personalile tegelevad lastega muusika- ja liikumisõpetaja, logopeed.

5. Lapsevanemal on õigus oma laps lasteaeda tuua ja sealt ära viia talle sobival ajal (sellest eelnevalt õpetajat  informeerides), kuid see ei tohi häirida laste õppetegevusi ja söögi-  ning uneaega.

6. Kui laps haigestub või ei tule lasteaeda mingil muul põhjusel, teavitab lapsevanem sellest rühma õpetajat või helistab lasteaia üldtelefonile.

7. Kui laps sööb hommikueinet, tuleks lapsevanemal laps lasteaeda tuua hiljemalt kell 8.30. Kui laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt 8.50 või vastavalt rühma päevakavale, ent enne õppekavas planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi.

8. Lapsevanem teavitab rühmaõpetajat oma erakorralisest hilinemisest nii hommikul kui ka õhtul.

9. Lapsevanem võiks informeerida rühmaõpetajat lapse seisundist ja käitumist mõjutada võivatest kodustest juhtumistest selleks, et aidata õpetajatel last lasteaias paremini mõista.

10. Lapsevanem annab lapse rühmaõpetajale isiklikult üle. Koju saatmisel on õpetajal keelatud last üle anda selleks volitamata või joobes isikule.

11. Lapsevanem lahkub koos lapsega rühmast või lasteaia õuealalt õpetajale sellest märku andes – öeldes head aega.

12. Lapse kojuviimisel tuleb arvestada, et õpetaja tööpäev ja lasteaia lahtiolekuaeg lõpeb kell 19.00.

13. Õpetajal on keelatud lasteaeda vastu võtta haiget last. Haiget last tuleb ravida kodus.Lasteaeda toodud laps võtab osa kõigist päevakavas ettenähtud tegevustest.

14. Haiguse järelravi tuleb teostada kodus. Õpetajal ei ole õigust anda lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud ravimeid ega lubada ka lapsel neid võtta.

15. Tervishoiutöötaja või rühmaõpetaja informeerivad koheselt lasteaias haigestunud lapse vanemaid.

16. Lapsevanem toob lasteaeda arsti poolt väljastatud tõendi lapse tervisliku seisundi kohta lapse esmasel lasteaeda tulekul ja pärast nakkushaigusest tervenemist.

17. Lapsevanem teavitab lasteaeda lapsel esinevatest allergiatest ja kroonilistest haigustest (esitab arsti poolt väljastatud tõendi) ja teistest erihoolt või – tähelepanu vajavatest (tundlikud kõrvad, higistamine jne.)tervisenähtudest. 

18. Lastel on lubatud kodust lasteaeda kaasa tuua mänguasju rühma reegleid arvestades. Palume mitte kaasa võtta liiga väikseid, kalleid ja õrnu mänguasju.

19. Õpetaja ei vastuta mänguasjade kadumise või purunemise eest.

20. Laps tuleb lasteaeda tuua puhaste ja tervete riiete (k.a. jopelukud) ning korrastatud välimusega.

21. Lapsel on toas ja õues olekuks vajalikud erinevad riided ja jalanõud ning need peavad olema lapse kasvule vastavad, puhtad ning korras ning võimaldama lapsel riietumisega iseseisvalt toime tulla.

22. Riiete ja jalanõude kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks on soovitav need varustada lapse nimega.

23. Toas on vajalikud vahetusjalatsid, mille jalga panemisega ja äravõtmisega saab laps ise hakkama. Ei soovita pehme tallaga susse ja musta tallaga jalatseid, mis jätavad põrandale musti triipe.

24. Õues mängimiseks on parim riietus selline, mille määrdumine ei tekita probleeme.

25. Hea koostöö lapsevanemate ja lasteasutuse vahel on aluseks lapse kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias, mis soodustab igati lapse arengut.

26. Palun pöörduge nõu ja abi saamiseks õpetajate, logopeedi, juhtkonna või rühmas valitud hoolekogu esindaja poole . Õpetaja ja lapsevanema koostöö rajaneb võrdsusele ja vastastikusele lugupidamisele.

27. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest informeerime lapsevanemaid vastavate teadetega rühma stendil (vajadusel e-posti kaudu). Tutvuge pidevalt teadetega infotahvlil.

28. Lapse sünnipäeva tähistamine toimub lasteaias vastavalt rühmasisestele traditsioonidele.

29. Lapsevanemale edastatakse iga kuu alguses arve või e-arve, kus on märgitud jooksva kuu kohatasu ja eelneva kuu toiduraha. Arve peal on kohustulik tasumise kuupäev!

30. Lapsevanem ( ka järjekorda registreeritud lapse vanem ) annab koheselt teada lasteaiale esitatud andmete muutumisest.

31. Lasteaia personal hoiab lapse ja tema pere kohta saadud infot ametisaladusena.

32. Lasteaia territooriumil jalgrattaga sõites kehtivad järgmised reeglid:

32.1. Jalgrattaga tohib lasteaeda tulla vaid rühma reegleid arvestades

32.2. Laps peab kandma jalgratturi kiivrit

32.3. Kui laps eirab lasteaias pidevalt ohutu sõidu reegleid , on rühmaõpetajal õigus keelata lapsel lasteaias jalgratta kasutamine.

33. Teile murettekitavate küsimuste korral palume julgesti pöörduda lasteasutuse töötajate poole.


Lehekülg uuendatud: 22.11.2014