Euroopa Komisjoni Delegatsioon Eestis


Phare Väikeprojektide Programm


Mikroprojekt
ÕPILASTE JA ÕPETAJASKONNA ETTEVALMISTUS INTEGREERUMISEL EUROOPA LIITU

Taotleja nimi: TALLINNA INGLISE KOLLEDZ

I. PROJEKT
1. Kirjeldus
1.1 Nimetus
ÕPILASTE JA ÕPETAJASKONNA ETTEVALMISTUS INTEGREERUMISEL EUROOPA LIITU

1.2 Asukoht
Riik, piirkond, linn
EESTI VABARIIK, TALLINN

1.3 Kokkuvõte
Projekti põhiülesanne on süvendada õpilaste ja õpetajate informeeritust Euroopa Liidust, aidata ja suunata neid integreerumisel Euroopa Liitu, kujundada positiivset suhtumist integreerumisse. Kooliperele tuleb luua võimalus omandada uusi teadmisi ja arendada oskusi ise leida igakülgset adekvaatset informatsiooni Euroopa Liidu kohta lisaks riiklikus õppekavas ettenähtule.
Projekti otseseks sihtrühmaks on kesk- ja gümnaasiumiastme õpilased ja nende õpetajad Tallinna Inglise Kolledzis (~380 õpilast ja ~50 õpetajat) ning õpilaskonverentsil osalejad teistest koolidest.
Peamised tegevusvaldkonnad on Euroopa Liidu temaatika ning ka ühinenud Euroopa majandus, haridus, koolitus ja kultuur.

Konkreetsed tegevused :
a) Euroopa Liidu õppetoa sisustamine Tallinna Inglise Kolledzis
b) Loengutsükkel teemal "Ühisraha EURO – põhjused ja tagajärjed" kesk- ja gümnaasiu-miastme õpilastele ja õpetajatele
c) Vabariiklik õpilaskonverents samal teemal "Ühisraha EURO – põhjused ja tagajärjed"
d) Õpilastööde kogumik Noorte nägemus EUROst
e) Õppeekskursioon Brüsselisse

Projekti põhitulemuseks on Eesti integratsiooniprotsessi Euroopa Liitu tähtsuse teadvustamine ja kinnistumine õpilaste ja õpetajate hulgas. Euroopa Liidu Majandus- ja Rahaliidu alaste teadmiste omandamine ja ühisraha EURO-ga seonduvate aspektide tundmine võimaldab saadud teadmisi õpetajatel edasi anda õpilastele ja õpilastel eakaaslastele ning oma vanematele. Omandatud teadmised aitavad paremini aru saada Euroopa Liiduga ühinemisraskustest.

Estonia is on its way to full membership of the European Union. It is essential to raise awareness of younger generation, the future citizens of the European Union on European integration issues in general and problems here, in Estonia, in particular at this final stage of the pre-accession process. The so-called "Euro-scepticism" is still high in Estonia. In October 2001 38 per cent of Estonian citizens were against the accession, according to Emor. Something should be urgently done to stop the possible increase of anti-EU attitude. The study conducted at Tallinn English College in Nov. 2001 showed that students of 8th – 11th classes considered their knowledge about the EU and related issues not nearly adequate: very poor - 25 percent, not too bad - 73 percent and only 2 percent – excellent. 60 percent of the students found that deeper knowledge about the EU and integration process would be absolutely necessary.

The project of the Tallinn English College "Preparation of Teachers and Students for Integra-tion into the European Union" is aimed at providing objectives, tools, means and teaching materials for teachers and students to find adequate and objective information about the EU and integration process and at increasing visibility of the EU at our school. Creating possibilities for students to get relevant  knowledge, to obtain experience and learn skills for indi-vidual research as well as for presenting their ideas to big audience are some of the long-term objectives of the project too. It is the project implemented mainly by the students and for the students under the guidance and supervision of teachers, project managers.

The project forms but a stage in a long and continuous process. It has become a tradition for the 10th-graders (aged 15–16) at Tallinn English College to compose research papers on a variety of global problems focusing especially on issues of the European Union and integration of Estonia into the European community. This diligent work culminates at annually held student conferences on Europe Day organised by students. Working language of conferences is English. Students of our school invite guests from other schools in Tallinn, Tartu, Narva, etc. to present the results of their research; listen to competent quest speakers from various EU related institutions and discuss the integration problems. On previous years the confer-ences have been held on such themes as "Estonia in the Globalising World on its Way into the European Union" (2000), The European Union – Pro and Contra" (2001), etc. The theme of intra-school student conference Europe Day at Tallinn English College 2002, held within the framework of this project will be "Common Currency EURO – Reasons and Results". In 1999 Tallinn English College Debate Club participated in an international video conference on EU. The Debate Club has successfully participated in all national student debate competitions on EU problems held annually since 1998. Continuous activities keep the interest of students and teachers focused on issues of the European Union and integration of Estonia into the EU.

Main activities of Project 2002 include:
* Opening Europe Study Hall at the library of the Tallinn English College. The Hall will contain multiple materials on many different aspects - history, economy, culture, etc. of the European Union, its members and candidate states, on European integration, presented as printed matter (teaching materials, books of reference, EU publications), video-films, CD-s. The main aim is to bring integrating Europe with its multiple problems to every student and teacher. It is planned to conduct regular lessons, seminars, lectures and debates in the study hall for students and teachers of our as well as for those from other schools. Exhibitions on various EU issues organised at regular intervals in the study hall will considerably increase the visibility of the EU at school and provoke interest in learning more about it in students who visit the library.
* A series of lectures for teachers and students of 8th – 12th forms and student conference 2002 on theme "Common Currency EURO – Reasons and Results".
Talks given by experts from different EU related organisations enable the young audience
* Publication of students' papers on EURO presented at the conference that will be distributed to all participating schools and, with the help of the European Union Information Centre and its distribution network to other interested parties as a valuable output of the project.
*  Study-tour to Brussels for students and teachers directly responsible for implementation of the project and for student speakers, participants at the conference, from ~7 schools in Tallinn, Tartu and Narva (~20 people altogether).

The aim of the tour is to give the participants an overview of the European Union in real-ity, a visual background to their theoretical knowledge, to gain first-hand experience on how the EU works. Estonian Mission to the EU in Brussels has kindly agreed to guide the tour at Brussels. The European Union Information Centre will help organising meetings in EU institutions in Brussels. The best practice to the participants will be after the study tour to give presentations to at the Europe Study Hall and share the experience with fellow students in order to share the experience. First-hand knowledge learned during the study-tour to Brussels will reach the schools and homes at different corners of Estonia.

Target group. The direct target group consists of Tallinn English College teachers (50) and students of middle- and gymnasium level (380) but indirectly of all the student-body (~740), parents and friends as activities at school are widely discussed at home. Participants at student conference from several Estonian and Russian speaking schools (~100 students and teachers) directly and other students and teachers of these schools indirectly are included in the target group as well.
The target group was chosen for a reason that students of that level already have a preliminary, though limited knowledge of the history, structure, functions and objectives of the European Union required by the national curriculum. Present teenagers will soon enter the EU labour market and must be fully prepared for multilevel integration into European Union. They are, however, the most responsive age group and easily misinformed. Adequate information directed at teenagers should be available for everybody at school at all times. The project "Preparation of Teachers and Students for Integration into the European Union" will serve this goal.
Should the project prove to be a success, it could become a pilot project for other schools as a program for advanced EU studies.

1.4 Eesmärgid
Projekti peamine eesmärk on süvendada informeeritust Euroopa Liidust ning aidata ja suunata õpetajaid ja õpilasi integreerumisel Euroopa Liitu. Eesti ettevalmistusperiood teel Euroopa Liitu on jõudmas lõpusirgele, prioriteediks on saanud Eesti integreerumine Euroopa ühiskonda. Noore põlvkonna ettevalmistus peab olema kvaliteetne, otstarbekas ning mitmekülgne.
Projekt püstitab ülesande luua kooliperele võimalus omandada uusi teadmisi, saada ja ise leida igakülgset adekvaatset informatsiooni Euroopa Liidu kohta lisaks riiklikus õppekavas ettenähtule, kasutada omandatud teadmisi oskusi ja kogemusi mitmekesises praktilises tegevuses ning jagada neid kaasõpilastega ning omastega. Läbi noorte on suurepärane võimalus viia EL alane diskussioon ka nende vanemateni.
Järjepidev tegevus tagab EU integratsioonitemaatika püsimise õpilaste huvisfääris ning võimaldab teemat käsitleda erinevatest aspektidest lähtuvalt. Eelnevatel õppeaastatel on Tallinna Inglise Kolledzis peetud õpilaskonverentsidel keskendutud sellistele teemadele nagu "Eesti globaliseeruvas maailmas teel Euroopa Liitu", "Euroopa Liit – poolt ja vastu", jne 1999.a. osales kooli väitlusklubi rahvusvahelisel Euroopa Liidu teemalisel videokonverentsil. Tallinna Inglise Kolledzi väitlusklubi on edukalt esinenud kõikidel vabariiklikel õpilaste/üliõpilaste Euroopa Liidu teemalistel kõnevõistlustel, mis novembris 2001 toimus juba neljandat korda.

Projekti kitsamateks eesmärkideks on suunata õpilasi igakülgselt uurima Euroopa Liidu ja Eesti integratsiooniprobleeme, õppima praktiliselt koostama uurimistöid ning esitama uurimistulemusi kooli- ja eakaaslastele teistest koolidest Tallinnas, Tartus, Narvas, jne. Sihikindel tegevus koos Euroopa Liidu problemaatikast huvituvate eakaaslastega aitab kujundada positiivset hoiakut Eesti integreerumisest Euroopa Liitu. Lisaks väärtuslikele uutele teadmisele annab projekti teostamine õpilastele võimaluse omandada õpetajate-projektijuhtide juhendamisel praktilisi loengute ja konverentside korraldamise, projekti käivitamise ning juhtimise kogemusi. Loengute ja õpilaskonverentsi töökeeleks on inglise keel. Keelevaliku eesmärgiks on avardada keelekasutuse võimalusi klassivälises tegevuses.

Loenguseeria ning konverentsi korraldamine teenib nelja põhieesmärki:
* Euroopa Liidu ja integratsiooni protsessi kohta teadmiste omandamine ning arvamuste ja hoiakute kujundamine
* Anda õpilastele võimalus esitada omi seisukohti Euroopa integratsiooni küsimustes ning võrrelda neid õpilaste eakaaslaste arvamustega vabariigi erineva õppekeelega koolidest.
* Kuulata tippasjatundjate esinemist.
* Omandada loengute ja konverentsi korraldamise kogemusi.

Loengusarja ning õpilaskonverentsi põhiteema, "Ühisraha EURO – põhjused ja tagajärjed" on valitud eesmärgiga luua ülevaade Euroopa majandusintegratsiooni hetkeseisust. Selgitada välja ühisraha kasutuselevõtmise tähtsust integratsiooniprotsessile tervikuna kui ka selle erinevatele sektoritele. Kuidas mõjutab ühisraha EURO kasutuselevõtmine Eesti majandust? Miks on mõned riigid otsustanud säilitada siseriikliku käibevahendina rahvusliku valuuta?
Õpilastööde kogumiku avaldamine on oluline projekti tutvustamisel laiemale avalikkusele ning samal ajal mõjusaks stiimuliks uurimistööde autoritele, ühtlasi ka huvitav EL alane infomaterjal avalikkusele, kuna tegemist on meid kõiki otseselt puudutava teema – rahaga.
Euroopa õppetoa sisustamine koolis võimaldab erinevaid trükiseid, videofilme, arvuti tarkvara ning tehnilisi vahendeid kasutades tuua integreeruv Euroopa oma keeruka problemaatikaga iga õpilaseni igal ajahetkel. Euroopa Liitu igakülgselt tutvustavate materjalide abil on õppetoas kavas korraldada erinevate ainete õpetamisel temaatilisi ainetunde ning klassivälise tegevusena seminare, lektooriume, väitlusi ja näitusi nii Tallinna Inglise Kolledzi kui teiste koolide õpilastele.
Projekti teostamisega seotud õpilastele ja konverentsil esinejatele korraldatava õppeekskursiooni Brüsselisse eesmärgiks projekti lõppakordina on teoreetiliste teadmiste kinnistamine. Sõit läbi EL liikmesmaade ja kandidaatriikide Euroopa Liidu pealinna loob visuaalse tausta seniõpitule ning võimaldab omandada palju uusi teadmisi.

Projekti laiem eesmärk on avardada õpetajate ja õpilaste silmaringi ning maailmapilti. Vaid mitmekülgselt haritud inimene on läbilöögivõimeline laieneva ja integreeruva Euroopa tööturul. Koolituse ja õpetuse töökeeleks on inglise keel, mille kasutamine klassivälises tegevuses on õpilastele suurepäraseks praktikaks.

...Täielikku projekti me käesoleval lehel ei avalda.REISIPROGRAMM - 31.05- 09.06.02 TALLINN-BRÜSSEL-TALLINNHIND 4200.- EEK sisaldab: laevapiletid Paldiski-Kapelskär, tekikohad ja bussi ülevedu, praami ülevedu Helsingborg-Helsingör ja Rodby-Puttgarden, bussiteenus, bussijuhtide päevarahad, rahvusvahelise kindlustuse bussile (mugav buss - bussis audio-video, wc, kuumaveeaparaat ). Hind ei sisalda kajutit ega hommikusööki laeval, kiirtee- ja parklamakse. Kajutikoht a´ 200 EEK Reisikindlustus lisatasu eest : alla 16 aastastele 60 EEK, täiskasvanutele 120 EEK