MäLK

MäLK

Sisukord
Avalehele
Laskurklubist
Võistlused
Laskesport
Laskesport
Pildid
Teated
Kiri

EV Laskurliit

Kaitseliidu Laskespordiklubi „MäLK“

 PÕHIKIRI

(mitteametlik koopia klubi põhikirjast) 

I Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu Kaitseliidu Laskespordiklubi „MäLK“ (edaspidi nimetatud klubi) asukoht on Männiku Lasketiir, Männiku küla, Saku vald, Harjumaa. 

1.2. Klubi on Kaitseliidu juures tegutsev vabatahtlike laskespordist huvitatud isikute ühendus, mille eesmärk on arendada ja populariseerida laskesporti, ühendada laskespordist huvitatud isikuid ning luua liikmetele tingimused vaba aja sportlikuks veetmiseks. 

1.3. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast, Eesti Spordi Hartast ja teistest aktidest. 

II Klubi liikmed

2.1. Klubi liikmed on vastavalt klubi asutamislepingule ning põhikirjale klubiga liitunud ning klubisse kuuluvad füüsilised ja juriidilised isikud. Klubi füüsilisest isikust liikmed peavad olema Kaitseliidu või Kaitseliidu eriorganisatsiooni liikmed. 

2.2. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus isiku kirjaliku avalduse alusel, samuti korraldab juhatus liikmete arvestust. Liikmete vastuvõtmiseks on juhatusel õigus nõuda ka muid dokumente. 

2.3. Klubi liikmeks astuda soovija esitab liitumisavalduse klubi juhatusele või osakonna juhatajale. Kui liikmeks astuda soovija esitab liitumisavalduse osakonnajuhatajale on viimane kohustatud selle 5 päeva jooksul edastama klubi juhatusele.

2.4. Klubi liikme klubist väljaarvamise otsustab klubi juhatus klubi liikme taotluse või osakonna juhataja ettepanekul. Klubi juhatusel on õigus nõuda klubi liikmelt ja osakonna juhatajalt täiendavaid selgitusi väljaarvamise otsustamiseks. 

2.5. Klubi liikmel on õigus klubist välja astuda, teatades sellest klubile kirjalikult ette kolm kuud. 

2.6. Klubi liige võidakse klubist juhatuse otsusega välja arvata, kui ta:

1) ei tasu kindlaksmääratud ajaks liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2) korduvalt rikub klubi põhikirja või kahjustab klubi tegevust ja vara olulisel määral;

3) on esitanud klubi liikmeks astudes teadlikult ebaõigeid andmeid. 

III Klubi liikmete õigused ja kohustused 

3.1. Klubi liikmete õigused ja kohtustused tulenevad seadustest ja käesolevast põhikirjast. 

3.2. Klubi liikmetel on õigus:

1) osaleda klubi tegevuses ja üritustel vastavalt klubi juhatuse või üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale;

2) võtta volinikuna osa klubi volinike koosolekust;

3) osaleda klubi jutorganite valimises;

4) saada teavet klubi tegevuse kohta;

5) astuda klubist välja;

6) kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi. 

3.3. Klubi liikmed on kohustatud:

1) järgima klubi põhikirja ja täitma juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

2) tasuma maksed klubi volinike koosoleku poolt määratud suuruses ja korras. 

3.4. Volinike koosoleku otusega võib kehtestada klubi liikmetele täiendavaid kohustusi. 

IV Klubi juhtimine 

4.1. Klubi juhtorganid on volinike koosolek ja juhatus. 

4.2. Klubi volinike koosolek on klubi kõrgem juhtorgan, mis käib korraliselt koos kaks korda aastas maikuus ja detsembrikuus ning ebakorraliselt vastavalt vajadusele ning mille ülesanded on:

1) klubi organisatsiooni ja tegevust puudutavate küsimuste arutamine ja nende kohta seisukohavõtmine;

2) klubi juhatuse ja nõukogu liikmete valimine;

3) klubi liikmemaksude ning sisseastumismaksude kehtestamine;

4) klubi eelarve, tegevuskava ja majandusaasta aruande kinnitamine;

5) klubi põhikirja ja eesmärgi muutmine;

6) klubi ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine;

7) klubi juhatuse liikme või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine;

8) klubi kinnisasjade või regisrisse kandmisele kuuluvate vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine;

9) muude seaduses sätestatud küsimuste otustamine. 

4.3. Volinikud valib klubi osakonna üldkoosolek üheks aastaks. Voliniku volitused hakkavad kehtima tema valimisele järgnevast päevast. Kui osakonna liikmete arv on alla viieteistkümne, siis esindab osakonda volinikuna osakonna juhataja. Voliniku võib osakonna üldkoosolekul otsusega tagasi kutsuda. 

4.4. Valitavate volinike arvu määramiseks ümardatakse osakonnas tegutsevate liikmete arv täiskümneni. Iga osakonnas tegutseva kümne liikme kohta valitakse üks volinik. 

4.5. Volinike koosoleku kokkukutsumisest peab klubi juhatus kirjalikult informeerima klubi osakondi vähemalt üks kuu enne koosoleku toimumist.

4.6. Volinike koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku (2/3) volinikest ja klubi esimees või tema esindaja. Kui volinike koosolekul ei ole eelnimetatud kvoorumit, kutsub klubi juhatus uue volinike koosoleku kokku mitte varem, kui 10 päeva jooksul ja mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast eelmise koosoleku toimumist. Sellisel juhul ei ole volinike koosolekul otsuste vastuvõtmiseks kvoorumi nõuet. 

4.7. Volinike koosoleku otused tehakse lihthäälteenamusega. Seaduses sätestatud juhtudel kehtib suurema häälteenamuse nõue. 

4.8. Volinike koosolekut juhatab klubi esimees või tema esindaja, kui volinike koosolekul ei otsustata teisiti. Volinike koosolek protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. 

4.9. Volinike koosoleku otsuseid viib ellu klubi juhatus. 

4.10. Klubi juhatus on volinike koosoleku vahaajal tema pädevuse piirides klubi tegevust korraldav täitevorgan, mille ülesanded on:

1) klubi igapäevatöö korraldamine;

2) klubi eelarve ja majandusaasta aruande koostamine ning esitamine üldkoosolekule;

3) üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarve täitmine;

4) sümboolika, kavandite ning statuutide kinnitamine;

5) osakondade asutamise ja lõpetamise otustamine;

6) klubi liikmete väljaarvamise otsustamine ning arvestuse korraldamine;

7) volinike koosoleku ja nõukogu kokkukutsumine, koosolekute ettevalmistamine ja nende töö korraldamine;

8) klubi vara käsutamine ning kasutamise ja valdamise korraldamine;

9) liitudesse astumise ja neist lahkumise otustamine;

10) muude volinike koosoleku ja nõukogu poolt antud ülesannete täitmine. 

4.11. Klubi juhatuse tööd korraldab klubi esimees (mittetulundusühingute seaduse tähenduses juhataja). 

4.12. Klubi esimehe ning ühe juhatuse liikme määrab ametisse ja vabastab ametist isiku kirjalikul nõusolekul Kaitseliidu ülem. 

4.13. Klubi juhatus on kuni viieliikmeline. Klubi juhatusse kuuluvad Kaitseliidu ülema poolt määratud esimees ning üks juhatuse liige ja kolm klubi volinike koosoleku poolt valitud liiget. 

4.14. Klubi juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibib vähemalt kaks valitud juhatuse liiget ning klubi esimees või tema esindaja. 

4.15. Klubi juhatus teeb otsuseid lihthäälteenamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt, on otustav klubi esimehe seisukoht.

4.16. Klubi juhatust esindab klubi esimees. Teistel juhatuse liikmetel on esindusõigus ühiselt. 

4.17. Klubi juhatuse otsuseid viib ellu klubi esimees, kellel on klubi juhatuse otsuste suhtes vetoõigus. Vetoõiguse kasutamisel tuleb vetoalune küsimus uuesti arutusele volinike koosoleku pädevuses järgmisel koosolekul. Otsutamiseks on vajalik kahe kolmandiku (2/3) volinike kohalolek. 

V Osakonnad 

5.1. Klubi juurde võib moodustada osakondasid territoriaalsuse printsiibil. Osakond tegutseb piirkonnas, mis ühtib kohaliku Kaitseliidu maleva tegevuspiirkonnaga. 

5.2. Osakond moodustatakse klubi juhatuse otsusega. Ühise taotluse osakonna moodustamiseks peavad klubi juhatusele esitama vähemalt kümme selles piirkonnas elavat klubi liiget. 

5.3. Osakonna tegevust korraldab ning osakonda esindab osakonna juhataja. Osakonna juhataja on kohustatud järgima osakonna üldkoosoleku otsustega. 

5.4. Osakonna juhataja valitakse osakonna üldkoosolekul ning teda kinnitab klubi juhatus. Klubi juhatusel on õigus keelduda osakonna juhataja kinnitamisest. Sellisel juhul tuleb osakonnas korraldada uued valimised, kus tagasilükatud kandidaat ei saa kandideerida. 

5.5. Osakonna üldkoosoleku kutsub kokku vähemalt kord aastas, hiljemalt oktoobrikuus, osakonna juhataja. Vastavalt vajadusele võib osakonna juhataja või ühe viiendiku (1/5) osakonnas tegutsevate klubi liikmete algatusel kokku kutsuda osakonna erakorralise üldkoosoleku. 

5.6. Osakonna üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab osakonna juhataja vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist igale osakonnas tegutsevale klubi liikmele tema poolt klubile teatatud aadressil vastava teate või andes teate edasi allkirja vastu. Samuti tuleb teade avaldada osakonna ning Kaitseliidu kohaliku maleva teadetahvlil. 

5.7. Osakonna üldkoosoleku kokkkukutsumise teates peab olema märgitud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ning päevakord. Üldkoosolekul võib võtta vastu otsuseid vaid teates näidatud päevakorralistes küsimustes. Muudes küsimustes võib osakonna üldkoosolek võtta vastu otsuseid üksnes kõigi osakonnas tegutsevate klubi liikmete osavõtul. 

5.8. Osakonna üldkoosolekul võib klubi liiget esindada vaid teine klubi liige lihtkirjaliku volikirja alusel. 

5.9. Osakonna üldkoosolekut juhatab osakonnajuhataja, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Osakonna üldkoosoleku protokollija määrab osakonna juhataja, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. 

5.10. Osakonna üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. 

5.11. Osakonna üldkoosoleku otsused protokollitakse ning protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija. Üldkoosoleku protokollid tuleb edastada ühe nädala jooksul klubi juhatusele.

5.12. Osakonna esimees koostab osakonna eelarve, mille kinnitab osakonna üldkoosolek. Osakonna eelarve edastatakse kolme päeva jooksul peale kinnitamist klubi juhatusele. 

5.13. Kui klubi liikmete arv osakonnas langeb alla kümne või osakonna üldkoosolek ei ole suutnud kolmel järjestikusel koosolekul valida volinikke või kinnitada osakonna eelarvet, peab osakonna juhataja esitama klubi juhatusele taotluse osakonna lõpetamiseks. Kui osakonna juhataja vastavat taotlust ei esita, võib klubi juhatus otsustada osakonna lõpetamise omaalgatuslikult. 

5.14. Osakonna lõpetamine ei lõpeta osakonnas tegutsevate klubi liikmete liikmestaatust. 

VI Klubi nõukogu 

6.1. Volinike koosolek võib moodustada klubi nõukogu, mis on volinike koosoleku poolt valitav kuni üheksaliikmeline nõuandev organ, mis:

1) teeb ettepanekuid klubile materiaalsete vahendite hankimiseks;

2) võtab seisukoha klubi eelarvelistes- ning majandusküsimustes;

3) võtab seisukoha klubi põhikirja muutmise kohta;

4) teeb muid ettepanekuid klubi igakülgseks arendamiseks. 

6.2. Nõukogu liikmed valitakse volinike koosoleku poolt määratud tähtajaks. 

6.3. Klubi nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord aastas, hiljemalt novembrikuus. 

6.4. Klubi nõukogu koosolekuid juhatab nõukogu poolt valitav nõukogu juhataja, kui nõukogu ei otsusta teisiti. Nõukogu koosolekud protokollitakse ning protokollidele kirjutab alla koosoleku juhataja. 

VII Klubi majandustegevus ja vara 

7.1. Klub vara kasutatakse klubi eesmärkide saavutamiseks. 

7.2. Klubi vara tekib ja koosneb liikme- ja sisseastumismaksudest, klubi vara kasutamisest saadavast tulust ja muudest laekumistest, klubile tehingu alusel omandatud, annetatud ning muul seadusega lubatud viisil saadud varast. 

7.3. Klubil on õigus arendada kasumi teenimisele suunatud majandustegevust. Klubi majandustegevusest saadud kasumit võib kasutada vaid klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 

7.4. Isik, kelle liikmelisus klubis on lõppenud, on kohustatud tagastama klubilt liikmesoleku ajal saadud vara. 

7.5. Käesoleva põhikirja punktis 7.4. sätestatud tingimused tuleb sätestada ka klubi vara rendilepingutes. 

7.6. Klubi juhatus korraldab klubi raamatupidamist vastavalt seadustele ja õigusaktidele. Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Klubi juhatus esitab klubi majandusaasta aruande volinike koosolekule kinnitamiseks hiljemalt maikuus toimuval korralisel koosolekul. 

VIII Muud 

8.1. Klubi liitumine, jagunemine, lõpetamine ja likvideerimine toimub seaduses ning põhikirjas sätestatud juhtudel ja korras.

8.2. Ühinemise korral võib klubi olla üksnes ühendav mittetulundusühing. 

8.3. Klubi võib jaguneda üksnes Kaitseliidu ülema loal ja tema poolt sätestatud tingimustel. 

8.4. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ning selleks vajaliku raha deponeerimist läheb klubi allesjäänud vara üle Kaitseliidu omandisse. 

8.5. Klubi juhatuse ja esimehe finantsmajandusliku tegevuse üle teostavad järelvalvet volinike koosolek ja Kaitseliidu ülem. Selleks on neil õigus moodustada klubi liikmetest revisjonikomisjon või tellida audiitorkontroll. Audiitorkontrolli maksab kinni tellija. 

8.6. Klubi ametlikud teated oma liikmetele edastatakse kirja teel või faksiga liikme poolt näidatud kontaktandmetel või personaalselt allkirja vastu suuliselt üldkoosolekul.

(Allkirjad:) 

Benno Leesik ................ 

Mart Puusepp ............... 

Toomas Niinemäe .............. 

Karin Muru ............... 

Ado Rätsep ................. 

Ranno Krusta ................

 

Pildid/ Photos
Laskesport
ISSF
ESC
NRA
Eesti
Soome
Rootsi
SVA

 

 

 

 


Copyright © 2003 - 2016 • Hannes Web Disain • Alates: 15.06.2003 • Uuendatud: 01.01.2016 •