TESTID PÕHIKOOLI LÕPETAJALE MATEMAATIKAEKSAMIKS VALMISTUMISEL

 

Õppematerjalid koostas Loo Keskkooli matemaatikaõpetaja Allar Veelmaa Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt väljakuulutatud veebipõhiste õppematerjalide koostamise konkursile. Töö valmimise tähtaeg: 9. aprill 2007.a.

Sissejuhatus

Konkursitöö koosneb 23 matemaatilika-alasest testist üldhariduskooli  9. klassi õpilastele, kes valmistuvad suure hoolega matemaatika lõpueksamiks. Testid moodustavad ühe terviku, s.t. hõlmavad kõiki eksamiteemasid  (http://www.ekk.edu.ee/riigieksamid/pohikool/2007/matemaatika/info.pdf) ning on kooskõlas riikliku õppekavaga.


Testide andmebaasis on tavaliselt küsimusi rohkem, kui lahendajale ühe testiga antakse. Seega testi uuel käivitamisel lisanduvad uued küsimused ja mõned eelmises testis olnud küsimused jäävad omakorda välja. Seega on mõistlik ühe teema test mitu korda läbi teha.


Enne testi lahendamist on kindlasti mõistlik vastav teema üle korrata ning vajalikud valemid oma pisikese pea sisse ära mahutada. Mõningate testide korral on antud ka viiteid (linke) väljaspool Eestit asuvatele õppematerjalidele. Nende kasutamine pole testide edukaks lahendamiseks ja matemaatikaeksami sooritamiseks hädavajalik, kuid paha see kindlasti ei tee.


Enne testide lahendamist on võimalik veelkord üle vaadata kõige olulisemad valemid matemaatika põhikooli kursusest. Valemite vaatamiseks peab olema arvutisse installeeritud Acrobat Reader. Kui seda pole veel tehtud, siis Acrobat Readeri saab alla laadida siit.


1. Esimene teema - funktsioonid ja nende graafikud.   (5 testi)

Tuleta meelde, kuidas joonestatakse võrdelise seose, lineaarfunktsiooni, pöördvõrdelise seose ja ruutfunktsiooni graafikuid. Lahenda testid

Funktsiooni graafik I        Funktsiooni graafik II      Funktsiooni graafik III      Funktsiooni graafik IV     Graafikutega seotud mõisted


NB! Graafikute õigesse kohta lohistamisel ole kannatlik, vii pilt sujuva liigutusega õige funktsiooni nime juurde.


2. Teine teema - meetrilised seosed kolmnurgas.   (2 testi)

Korda täisnurkse kolmnurga trigonomeetriat - vaata!, abivahend täisnurkse kolmnurga lahendamiseks on siin

Lahenda test   täisnurkse kolmnurga kohta.


Tuleta meelde kolmnurkade sarnasuse tunnused ja kolmnurgaga seotud põhivalemid.

Lahenda test   kolmnurga kohta.


3. Kolmas teema - ruumilised kujundid ehk kehad.   (2 testi)

Tuleta meelde, kuidas leitakse kuubi, risttahuka ja püstprisma pindala ja ruumala. Lahenda testid ruum1 ja ruum2.


4. Neljas teema - tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika põhimõisted.   (1 test)

Meenuta, kuidas leitakse kahe arvu aritmeetiline keskmine. Kuidas leitakse kümne hinde aritmeetiline keskmine? Mis on hinnete mood? Mis on mediaan? Missugune sündmus on võimatu (kindel) sündmus? Kuidas leitakse sündmuse tõenäosus?

Lahenda test statistika ja tõenäosuse kohta.


5. Viies teema - võrrandid, võrratused ja võrrandisüsteemid.   (3 testi)

Testides on küsimused järgmiste teemade kohta: lineaarvõrrand -ja võrratus, ruutvõrrand ja lineaarse võrrandisüsteemi lahendamine. Enne testide juurde asumist tuleta ka meelde, kuidas lahendatakse võrrandeid ja võrrandisüsteeme graafiliselt.

Lahenda testid võrrandite ja võrratuste kohta.  Lahenda test võrrandisüsteemide kohta.

UUS!!! Võrrandite ja võrratuste lahendamist võid harjutada ka uue eestikeelse programmi WIRIS abil.

Üks näide Wirisega võrrandite ja võrratuste lahendamisest on siin.


6. Kuues teema - planimeetria elemendid. Ring ja ringjoon. (2 testi)

Testide edukaks lahendamiseks vaata üle kuidas on defineeritud ruut, ristkülik, romb, rööpkülik ja trapets. Kindlasti on vaja teada nende kujundite ümbermõõdu ja pindala arvutamise eeskirju. Tuleta meelde ka see, mis vahe on ringil ja ringjoonel ning kuidas arvutatakse ringjoone pikkust ja ringi pindala.

Lahenda testid planimeetria elementide leidmise ning ringi ja ringjoone kohta


7. Seistmes teema - arvutamise abivalemid.   (1 test)

Mitmesugustes eksamiülesannetes (võrrandi lahendamine, avaldise lihtsustamine) võib vaja minna kaheksandas klassis õpitud arvutamise abivalemeid. Enne testi tegemist vaata need veel kord üle ja testidega saadki kontrollida, kui hästi need valemid on meeles ja kas oskad neid kasutada.

Lahenda test arvutamise abivalemite kasutamise kohta.


8. Kaheksas teema - algebralised samasusteisendused, avaldise lihtsustamine.  (2 testi)

Nende testide puhul on kindlasti vaja teada arvutamise abivalemeid ja ka seda, kuidas tehakse tehteid algebraliste murdudega.

Lahenda test algebraliste samasusteisenduste ja avaldise lihtsustamise kohta.


9. Üheksas teema - seosed mõõtühikute vahel.   (2 testi)

Pahatihti saab eksaminandile eksamil saatuslikuks see, et ta ei mäleta mõõtühikute vahelisi põhiseoseid. Nende kohta tegin väikese spikri, mida on eksamieelsel kordamisperioodil hea kasutada. Testi tegemise ajaks pane see kõrvale ja saadki teada, kui hästi Sa põhilisi mõõtühikute vahelisi seoseid tunned.

Lahenda test mõõtühikute teisendamise kohta.


10. Kümnes teema - kas tead ja tunned valemeid?   (1 test)

Kui pole valemeid - siis pole ka matemaatikat!

Lahenda test valemite tundmisekohta.


11. Varia - matemaatika-alased ristsõnad ehk 51 küsimust koolimatemaatikast.  (2 testi)

Lahenda matemaatilised ristsõnad.


Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
Statistika