Eesti Vabariigi Kohalike Omavalitsuste Muusika-, Kunsti- ja Kunstidekoolid on omavalitsuste hallatavad asutused.
Koolid töötavad omavalitsuste poolt taodeldud ja haridusministeeriumi litsentsikomisjoni poolt välja
antud koolitusloa, huvialakooli seaduse ( RT I 1995, 58, 1004; 1996, 49, 953 ) alusel.