Vaata koolitusi ja koolituskalendrit - Teid suunatakse  uuele lehele:
http://www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/

Koolituskaardi tutvustus -  oleme Eesti Töötukassa koostööpartner.


Pole rumalaid kliente on saamatud koolitajad


Kuidas koolitan?


Koolituste ülesehituses lähtun põhimõttest: õppimine läbi tegevuse.
Lähtuvalt konkreetsest koolitusprojektist kombineeritakse omavahel:
  • teooria,
  • praktilised ülesanded,
  • grupitööd,
  • praktilised juhtimissituatsiooni (case studys).

Teoreetilises osas keskendun nüüdisaegsematele lähenemistele ja eesmärgi saavutamiseks kõige otstarbekama(te) teooria(te) valikule. Mitmetel kordadel olen ka ise mõelnud, et miks sellest teooriast ja põhimõtetest niipalju rääkida, kuid praktiline kogemus näitab, et olulisemate teadmiste värskendamine tuleb üldjuhul kasuks.
Sageli on samas valdkonnas mitmeid erinevaid teooriaid, kuid kõiki teooriaid ei ole mõtet juurutada. Olen aidanud klientidel lihtsalt ja loogiliselt eristada erinevatest teooriatest olulise ning valida ja juurutada erinevatest teooriatest vajalikud. Näiteks kulude arvestuses on mitmed kliendid soovinud kasutada igati nüüdisaegset tegevuspõhist kuluarvestust (ABC kuluarvestus, activity based costing), kuid teadvustades teisi kuluarvestuse meetodeid, on leitud majanduslikult efektiivsemaid lahendusi. Samal ajal on mitmeid näiteid, kus tegevuspõhist kuluarvestust on olnud otstarbekas täiendada veel jääktuluarvestuse (marginal costing) ja sihtkuluarvestuse (target costing) põhimõtetega.

Praktiliste ülesannete lahendamise käigus kinnistatakse erinevaid teooriaid ja illustreeritakse nende kasutusvõimalusi. Ülesannete koostamisel ja valikul arvestan vastava valdkonna ja organisatsiooni (näiteks kasumile suunatud ja kasumile mittesuunatud) spetsiifikaga.

Grupitööde (teamwork) käigus keskendutakse küsimustele, miks, mida ja kuidas teha ühe või teise teooria või lahenduse juurutamiseks või probleemi lahendamiseks. Oluline on osalejate kogemuste väljatoomine ja sagely on tulemuseks 1 + 1 = 4. Väga häid tulemusi oleme koos klientidega saanud meeskonna liikmete erinevate nägemuste ühtlustamisel ning konkreetsete tegevuskavade väljatöötamisel ja juurutamisel läbi grupitööde. Näiteks strateegiate väljatöötamisel on grupitööde osakaal koolitusprogrammides üle 2/3 koolituse mahust. Saavutamaks parimat tulemust, oleme sisekoolituste käigus paindlikult täpsustanud grupitööde teemasid.

Praktilisi juhtimssituatsioone kasutan võimalike lahenduste väljatoomiseks ja teiste kogemuste edastamiseks. On olnud koolitusprojekte, milles enamik kasutatavaid juhtimissituatsioone on koostatud osalejate poolt ä?htuvalt töös tekkivatest probleemidest. Võimalikud lahendused arutatame koos läbi ning töötame välja tegevuskavad edasiseks tegevuseks.

algusesse

 

 

KOOLITA TÄNA, MAKSA HOMME!

Koolituslaen

Koolituslaenu on võimalik saada klientidel, kes osalevad Sander Karu avalikes või organisatsioonisisestes koolitusprogrammides.
Laenuperiood, intressimäär ja muud laenutingimused kokkuleppel kliendiga sõltuvalt kliendi soovidest ja pakutavatest tagatistest.

Täpsem info:
tel. 5043202
e-post: rafiko@rafiko.ee

* algusesse

Mõisted: kulud, kulude juhtimine, kuluarvestus, juhtimisarvestus

Allikas: Sander Karu ?Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis? I osa, Rafiko Kirjastus 2008; 336 lk.

* algusesse


 

Sander Karu finantskoolitused